หน่วยงานควบคู่ไปกับผลประโยชน์เทียบกับความสนใจ สัญญาทวิภาคี

สัญญาเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันตามกฎหมายซึ่งสองฝ่ายหรือมากกว่านั้นสัญญาว่าจะส่งมอบผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมให้แก่กัน สัญญาบางอย่างเรียกว่าความสัมพันธ์แบบตัวแทนกำหนดให้คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งใช้ความพยายามในนามของอีกฝ่ายหนึ่งในข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ ที่เรียกว่าสัญญาทวิภาคีกำหนดให้ทั้งสองฝ่ายปฏิบัติภารกิจเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมหรือขนาดของ บริษัท สัญญาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินธุรกิจ

หน้าที่ของหน่วยงานควบคู่ไปกับความสนใจ

หน่วยงานที่ควบคู่ไปกับผลประโยชน์คือความสัมพันธ์แบบพิเศษของหน่วยงาน ในความสัมพันธ์แบบตัวแทนทั่วไปตัวแทนจะทำงานในนามของผู้จัดการใหญ่ แต่ไม่คงความเป็นเจ้าของหรือผลประโยชน์ใด ๆ ในเนื้อหา หน่วยงานที่ควบคู่ไปกับผลประโยชน์คือเมื่อตัวแทนได้รับอสังหาริมทรัพย์หรือผลประโยชน์ในทรัพย์สินที่เป็นเรื่องของหน่วยงาน ตัวแทนในความสัมพันธ์นี้ถือหรือควบคุมทรัพย์สินของอาจารย์ใหญ่และมีสิทธิตามกฎหมายในการต่อต้านการแทรกแซงจากบุคคลภายนอก

ตัวอย่างของหน่วยงานที่ควบคู่ไปกับความสนใจ

ตัวอย่างบางส่วนของเอเจนซี่ควบคู่ไปกับความสนใจเกิดขึ้นในวงการบันเทิง นักเขียนทำสัญญากับตัวแทนเพื่อแจกจ่ายผลงานของนักเขียนให้กับสำนักพิมพ์หรือผู้ผลิตภาพยนตร์ เมื่องานของนักเขียนขายได้ตัวแทนจะได้รับค่านายหน้าจากการขาย หากความสัมพันธ์ในหน่วยงานควบคู่ไปกับผลประโยชน์ความสนใจจะทำให้ตัวแทนมีอำนาจทางกฎหมายในระดับหนึ่งในการตัดสินใจใด ๆ เกี่ยวกับผลงานของนักเขียน

หน้าที่ของสัญญาทวิภาคี

สัญญาทวิภาคีคือข้อตกลงระหว่างสองฝ่ายซึ่งแต่ละฝ่ายสัญญาว่าจะปฏิบัติภารกิจเพื่อแลกกับบางสิ่งจากอีกฝ่ายหนึ่ง สัญญาส่วนใหญ่ที่เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กพบอยู่ในรูปแบบของสัญญาทวิภาคี หากแต่ละฝ่ายปฏิบัติงานตามมาตรฐานและกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อตกลงสัญญาทวิภาคีจะสำเร็จ หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในข้อตกลงฝ่ายนั้นอาจพบว่าละเมิดสัญญาทวิภาคี

ตัวอย่างสัญญาทวิภาคี

สัญญาซื้อขายส่วนใหญ่ดูเป็นสัญญาทวิภาคี ตัวอย่างเช่นสัญญาซื้อขายบ้านทำหน้าที่เป็นสัญญาทวิภาคี ผู้ซื้อบ้านสัญญาว่าจะจ่ายเงินให้กับผู้ขายตามจำนวนที่กำหนด ในการแลกเปลี่ยนผู้ขายสัญญาว่าจะส่งมอบชื่อตามกฎหมายสำหรับบ้านให้กับผู้ซื้อ แต่ละฝ่ายสัญญาว่าจะส่งมอบสิ่งที่มีค่าให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งถือเป็นสัญญาทวิภาคี