อะไรคือหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ขององค์กร?

องค์กรธุรกิจและสโมสรส่วนใหญ่ได้กำหนดเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบบางประการ กฎขององค์กรหลายข้อที่เจ้าหน้าที่เหล่านี้ปฏิบัติตามมีอยู่ในกฎการสั่งซื้อของโรเบิร์ตส์ หากคุณได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่คุณจะปฏิบัติตามกฎเหล่านี้ตลอดจนหน้าที่และตำแหน่งเฉพาะที่องค์กรของคุณมอบหมายให้คุณทำ มีหน้าที่พื้นฐานบางประการของเจ้าหน้าที่ที่พบได้ทั่วไปในโครงสร้างองค์กรส่วนใหญ่

เลขานุการ

เลขานุการขององค์กรรับผิดชอบในการรักษาสมาชิกภาพ นอกจากนี้เลขานุการอาจวางแผนหรือแจกจ่ายข้อมูลกำหนดการสำหรับการประชุมและกิจกรรมอื่น ๆ รวมทั้งรับชำระค่าธรรมเนียมจากสมาชิกและส่งต่อไปยังเหรัญญิก หน้าที่เลขานุการที่สำคัญประการหนึ่งคือการจดรายงานการประชุมในการประชุมคณะกรรมการซึ่งครอบคลุมถึงการอภิปรายในแต่ละวาระ จากนั้นจึงเป็นเรื่องของการถอดเสียงและการยื่นบันทึกทำให้สามารถใช้ได้ตามความจำเป็น

เหรัญญิก

เหรัญญิกเป็นผู้รับผิดชอบด้านการเงินทั้งหมดรับชำระเงินจากสมาชิกโดยตรงหรือผ่านเลขานุการ เหรัญญิกยังจัดเตรียมและจัดทำงบการเงินให้กับองค์กรและติดตามเงินฝากค่าใช้จ่ายและการติดต่อทางการเงินอื่น ๆ ทั้งหมด เหรัญญิกมักจะรับผิดชอบในการบริหารเงินสดเมื่อองค์กรจัดงานพิเศษสำหรับสาธารณะ เหรัญญิกมักจะจัดการหรือดูแลการยื่นภาษีและรักษาสถานะไม่แสวงหาผลกำไรขององค์กร

ประธาน

หนึ่งในสมาชิกที่สำคัญที่สุดขององค์กรใด ๆ คือประธานาธิบดี หน้าที่ของประธานาธิบดีคือเป็นประธานในการประชุมและงานต่างๆรวมถึงงานสำหรับประชาชนทั่วไป ประธานจะดูแลให้ทุกเหตุการณ์ดำเนินไปอย่างราบรื่นเพื่อให้องค์กรรักษาภาพลักษณ์ที่ดี ประธานาธิบดีอาจทำหน้าที่ดูแลกิจกรรมอื่น ๆ ทั้งหมดของสมาชิกและเป็นผู้ที่เจ้าหน้าที่คนอื่น ๆ ต้องรายงาน