หุ้น Treasury แสดงในงบดุลอย่างไร?

ภายใต้กฎข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัท เอกชนสามารถขายหุ้นได้โดยไม่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะโดยการเสนอขายในวง จำกัด เนื่องจากหุ้นไม่ได้มีการซื้อขายต่อสาธารณะ บริษัท จึงต้องได้รับมูลค่าต่อหุ้นด้วยวิธีอื่น นักบัญชีใช้หลายวิธีในการกำหนดมูลค่าที่ผู้ซื้อและผู้ขายหุ้นยอมรับได้ หุ้นอาจต้องได้รับการประเมินราคาใหม่หาก บริษัท ตัดสินใจที่จะซื้อหุ้นคืน

หุ้นธนารักษ์

หุ้นที่ได้รับอนุญาตคือหุ้นที่ บริษัท สามารถขายได้อย่างถูกกฎหมาย เมื่อหุ้นขายหุ้นจะเปลี่ยนจากการได้รับอนุญาตเป็นการออก เงินที่เก็บได้จากการขายหุ้นจะแสดงในส่วนสินทรัพย์ของงบดุลในรูปแบบเดบิตเป็นเงินสดและในส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นเครดิตสำหรับหุ้นสามัญ ในการซื้อคืนหุ้นนั้นหุ้นที่ซื้อคืนจะไม่ถูกจัดประเภทเป็นหุ้นที่จำหน่ายแล้ว แต่เป็นหุ้นซื้อคืน

การจัดประเภทบัญชีหุ้นคลัง

ส่วนของผู้ถือหุ้นมีสองหัวข้อหลัก: ทุนชำระแล้วและกำไรสะสม หุ้นซื้อคืนแสดงอยู่ภายใต้หัวข้อของตัวเองในส่วนของผู้ถือหุ้นด้านล่างหัวข้อกำไรสะสม หากสถานะทางการเงินของ บริษัท มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจากตอนที่ขายหุ้นครั้งแรกหุ้นอาจต้องได้รับการประเมินใหม่เพื่อให้สะท้อนมูลค่าปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง ในการบันทึกการซื้อคืนบัญชีหุ้นซื้อคืนจะถูกหักบัญชีและบัญชีเงินสดในส่วนสินทรัพย์จะเข้าบัญชี

ออกใหม่หุ้นธนารักษ์

หาก บริษัท ตัดสินใจที่จะออกหุ้นซื้อคืนสำหรับบุคคลในวง จำกัด ใหม่เกณฑ์หุ้นซื้อคืนคือราคาหุ้น ณ วันที่ซื้อคืน หากหุ้นซื้อคืนถูกตีราคาและขายสูงกว่าเกณฑ์งบดุลจะแสดงการหักบัญชีเป็นเงินสดสำหรับเงินทั้งหมดที่ได้รับ ในส่วนของผู้ถือหุ้นบัญชีหุ้นซื้อคืนจะได้รับเครดิตในราคาพื้นฐานทั้งหมดและบัญชีทุนที่ชำระแล้วเพิ่มเติมจะถูกบันทึกเป็นผลกำไร

ขาดทุนจากการออกหุ้นซื้อคืน

หากจำนวนเงินที่ตีราคาหุ้นคืนน้อยกว่าเกณฑ์เงินที่ได้รับจะถูกหักเข้าบัญชีเงินสดและขาดทุนจะถูกหักไปยังบัญชีทุนที่ชำระแล้วเพิ่มเติม จำนวนเงินสดที่ได้รับและจำนวนเงินที่สูญเสียจะรวมเข้าด้วยกันและเข้าบัญชีหุ้นซื้อคืน

การเกษียณอายุหุ้นธนารักษ์

หาก บริษัท ตัดสินใจเลิกขายหุ้นซื้อคืน บริษัท จะใช้ราคาหุ้น ณ วันที่ซื้อคืนเป็นเกณฑ์ หากราคาประเมินหุ้นเกษียณสูงกว่าเกณฑ์งบดุลจะแสดงธุรกรรมเป็นเดบิตไปยังหุ้นสามัญในราคาพื้นฐานและเดบิตเป็นทุนที่ชำระแล้วสำหรับจำนวนเงินที่เกินเกณฑ์ หุ้นซื้อคืนจะได้รับเครดิตเต็มจำนวน

หุ้นธนารักษ์ขาดทุนจากการเกษียณอายุ

หากราคาประเมินราคาหุ้นเกษียณต่ำกว่าเกณฑ์รายการจะแสดงเป็นเดบิตกับหุ้นสามัญที่ราคาพื้นฐาน ให้เครดิตแก่ทุนชำระแล้วสำหรับจำนวนเงินที่อยู่ภายใต้เกณฑ์และเครดิตจะทำในหุ้นซื้อคืนในราคาพื้นฐาน