ลักษณะและคุณลักษณะของผู้จัดการที่ดี

การบริหารจัดการที่ดีมีความสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจขนาดเล็ก การจัดการที่ไม่ดีส่งผลต่อขวัญกำลังใจของพนักงานการบริการลูกค้าและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของคุณ เนื่องจากธุรกิจขนาดเล็กอาจมีผู้จัดการเพียงไม่กี่คนผู้จัดการที่ไม่ดีเพียงคนเดียวก็อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อผลกำไร ผู้จัดการที่ประสบความสำเร็จมีลักษณะทั่วไปที่คุณสามารถค้นหาและพัฒนาได้ในพนักงานบริหารของคุณเอง

คุณสมบัติของความเป็นผู้นำ

ผู้จัดการที่ดีควรสามารถเป็นผู้นำพนักงานที่พวกเขาบริหารได้ ลักษณะความเป็นผู้นำ ได้แก่ ความมั่นคงทางอารมณ์ความกระตือรือร้นและความมั่นใจในตนเองตามที่ US Small Business Administration ผู้จัดการแสดงความมั่นคงทางอารมณ์โดยไม่ปล่อยให้ความหงุดหงิดและความเครียดครอบงำ

ความกระตือรือร้นหมายถึงผู้จัดการมีความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วม ผู้จัดการแสดงความมั่นใจในตนเองโดยไม่ได้รับผลกระทบมากเกินไปจากความผิดพลาดหรือความล้มเหลว

ความสำคัญของการสื่อสาร

ผู้จัดการที่ดีต้องสามารถสื่อสารได้ดี ผู้จัดการสื่อสารกับพนักงานที่รายงานต่อพวกเขาผู้จัดการคนอื่น ๆ และลูกค้า การสื่อสารอาจเป็นการสื่อสารด้วยตนเองทางโทรศัพท์หรือทางอีเมล ผู้จัดการยังอำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างพนักงานที่รายงานต่อพวกเขา

ผู้จัดการที่ดียังสามารถรับฟังอย่างมีประสิทธิภาพ พวกเขาใช้เวลาในการฟังสิ่งที่พนักงานและลูกค้าพูดและสามารถสื่อสารได้ว่าพวกเขาเข้าใจสิ่งที่พูดและปฏิบัติตาม ผู้จัดการที่ดียังตระหนักถึงการสื่อสารอวัจนภาษา สิ่งที่พวกเขาสื่อสารกันดังพอ ๆ กับสิ่งที่พวกเขาพูด ผู้จัดการที่ดีตระหนักถึงตัวอย่างที่พวกเขากำหนดไว้สำหรับพนักงานที่พวกเขาจัดการ

องค์การและการวางแผน

มีการจัดระเบียบผู้จัดการที่ดี พวกเขารู้ว่าอะไรต้องทำและเมื่อต้องทำ พวกเขารู้และเข้าใจเป้าหมายของธุรกิจของคุณและสิ่งที่พนักงานที่ดูแลต้องทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น หากคุณให้งานหรือเป้าหมายแก่พวกเขาพวกเขาจะสามารถวางแผนขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในการบรรลุเป้าหมายนั้นและสื่อสารขั้นตอนให้พนักงานที่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านั้น

สิ่งที่ต้องวางแผนจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ โดยปกติผู้จัดการที่ดีจะต้องสามารถวางแผนกำหนดการสินค้าคงคลังและงบประมาณของแผนกได้

ทักษะการแก้ปัญหา

ผู้จัดการที่ดีสามารถระบุและแก้ไขปัญหาได้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านบุคลากรลูกค้าที่ไม่พอใจหรือผู้ขายที่ยุ่งยากผู้จัดการที่ดีสามารถคิดวิธีแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จากนั้นดำเนินการแก้ไข ผู้จัดการที่ดียังต้องรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นแทนที่จะมองว่าเป็นความรับผิดชอบของคนอื่นและใช้แนวทางที่มีจริยธรรมในการแก้ปัญหา