นิยามธุรกิจของความยั่งยืนในการดำเนินงาน

ความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจเป็นวิธีการประเมินว่าธุรกิจสามารถรักษาแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่ได้หรือไม่โดยไม่ทำให้ทรัพยากรในอนาคตตกอยู่ในความเสี่ยง ความยั่งยืนสามารถอ้างถึงพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแม้ว่ามักจะเชื่อมโยงกับทรัพยากรในระบบนิเวศ ความยั่งยืนในการดำเนินงานยังเน้นที่ทรัพยากรทางสังคมหรือเศรษฐกิจ

ความยั่งยืนของระบบนิเวศ

ความยั่งยืนในการดำเนินงานจากมุมมองทางนิเวศวิทยาหมายถึงความสามารถของ บริษัท ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวะปัจจุบันโดยไม่ทำให้ทรัพยากรที่ต้องพึ่งพาหมดไป อาจเป็นมุมมองของ บริษัท หรือมุมมองทั้งอุตสาหกรรม ประสิทธิภาพเชิงนิเวศระดับโลกเกิดขึ้นเมื่อส่งมอบสินค้าและบริการช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความยั่งยืนของระบบนิเวศคือการใช้ทรัพยากรธรรมชาติการรีไซเคิลและการลดขยะของ บริษัท ผ่านกระบวนการผลิตและการขาย

ความยั่งยืนทางสังคม

ความยั่งยืนทางสังคมหมายถึงความสามารถของทุกคนในชุมชนในการเข้าถึงทรัพยากรที่เท่าเทียมกันหรือใกล้เคียงกัน บ่อยครั้งสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการวางผังเมือง บริษัท ขนาดใหญ่ที่ต้องการพัฒนาโรงงานผลิตขนาดใหญ่หรือศูนย์พัฒนาอาจมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในความต้องการพื้นฐานของผู้อยู่อาศัยทุกคน

ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ

กลยุทธ์ระยะยาวของการพัฒนาและการเติบโตของธุรกิจต้องคำนึงถึงความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ หากธุรกิจหนึ่งมีผลกระทบอย่างมากต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของภูมิภาคหนึ่งผลกระทบไม่เพียง แต่กระทบต่อผู้คนในภูมิภาคนั้นเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อความสามารถของธุรกิจในการดำเนินต่อไปและประสบความสำเร็จอีกด้วย ลองนึกถึงเมืองที่โรงงานผลิตรถยนต์เป็นศูนย์กลางหรือเศรษฐกิจ หากโรงงานปิดลงเมืองและผู้อยู่อาศัยจะพบว่าตัวเองตกอยู่ในความขัดแย้งทางเศรษฐกิจ

ข้อควรพิจารณา

ธุรกิจต้องมุ่งเน้นที่มากกว่าแค่ผลิตภัณฑ์การขายและผลกำไรเพื่อประสบความสำเร็จในศตวรรษที่ 21 สำหรับบางธุรกิจการพัฒนาแบบจำลองความยั่งยืนในการดำเนินงานสามารถเพิ่มต้นทุนได้ อย่างไรก็ตามการเป็นหุ้นส่วนของอุตสาหกรรมและชุมชนมีประโยชน์มากมายสำหรับธุรกิจในแง่ของพนักงานที่ดีขึ้นและภาพลักษณ์สาธารณะเชิงบวกที่ดึงดูดลูกค้าจำนวนมากขึ้นที่ต้องการสนับสนุน บริษัท ที่สนับสนุนคุณภาพชีวิตที่สูงสำหรับคนรุ่นนี้และคนรุ่นอนาคต